Privacyverklaring La plage de Beauté Maastricht

La plage de Beauté maakt uit hoofde van haar dienstverlening gebruik van persoonsgegevens.
In deze Privacy policy geven we transparante informatie over onze omgang met deze door u als cliënt verstrekte persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met uw persoons-gegevens.
La plage de Beauté houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
De doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot die gegevens welke nodig zijn voor de een behoorlijke uitvoering van onze dienstverlening;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij nodig voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij uw persoonsgegevens aan derden wensen te verstrekken, voor zover niet in het kader van de
overeengekomen dienstverlening;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteren.

Als La plage de Beauté zijn wij uit hoofde van onze dienstverlening verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy vragen heeft hierover, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens die La plage de Beauté verwerkt:

La plage de Beauté verwerkt de persoonsgegevens van de cliënten, die gebruik maken van haar diensten aan de gestelde wettelijke eisen.
De cliënten verstrekken zelf de gegevens aan La plage de Beauté.

Hieronder staat een overzicht van de te verwerken basispersoonsgegevens uit hoofde van de dienstverlening:

aaaa- Voor- en achternaam
aaaa- Telefoonnummer (-s)
aaaa- E-mailadres (-en)
aaaa- Bankrekeningnummer (-s)

Minderjarige kinderen

La plage de Beauté verwerkt de persoonsgegevens van minderjarige kinderen (personen jonger dan 16 jaar) eerst nadat deze bij wijze van toestemming zijn aangereikt door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
La plage de Beauté verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Inrichten boekhouding en agenda ten behoeve van de dienstverlening voor de belasting en boekhouder, waarbij de wettelijke verplichtingenin acht worden genomen;

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
U te informeren over wijzigingen van onze diensten of aanbiedingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel, waarvoor deze zijn verstrekt, maar ook door de wet vereist is.
De bewaartermijn kan per gebruik verschillen.

Delen van persoonsgegevens met derden

La plage de Beauté verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast verstrekt La plage de Beauté uw persoonsgegevens slechts aan andere derden na uw nadrukkelijke toestemming.
Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen welke buiten de EU zijn gevestigd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

La plage de Beauté gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om door middel van een daartoe bestemd verzoek uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen Uw verzoek, vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs, dient u te sturen naar uw relatiebeheerder.
Er worden geen gegevens verwijderd die van belang zijn voor de juiste uitvoering van onze dienstverlening.
De behandeling van deze verzoeken geschiedt tegen een door La plage de Beauté vast te stellen vergoeding.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

La plage de Beauté neemt de bescherming van uw gegevens serieus en onderneemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op via laplagedebeaute2003@gmail.com of via 06 – 20 278 307.